VSV-NEE!

Met een startkwalificatie op zak gaan jongeren met meer toekomstperspectief de arbeidsmarkt op en de samenleving in. Het geeft hen een goede uitgangspositie om zich verder te ontwikkelen. Bestrijden van schooluitval is ook het tegengaan van maatschappelijke uitval. Jongeren met een startkwalificatie zijn later minder vaak werkloos en maken minder gebruik van voorzieningen, dan jongeren zonder startkwalificatie. Scholing geeft jongeren bovendien een status en meer zelfvertrouwen: daarmee zijn ze minder vatbaar voor de invloed van bijvoorbeeld loverboys, drugsdealers of ronselaars en zullen ze minder vaak in de criminaliteit belanden.

Scholen en gemeenten in de regio Haaglanden hebben de handen in een geslagen om voortijdig schoolverlaten (vsv) steeds verder terug te dringen, zodat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten en daarmee een passende plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Op deze website vindt u alle informatie over de activiteiten in de regio Haaglanden om voortijdig schoolverlaten (vsv) terug te dringen.

‘Aanval op Schooluitval’ als basis voor regionale inzet

Sinds 2002 zet het rijk in met de “Aanval op Schooluitval” en met succes. Door afspraken te maken met scholen en gemeenten op regionaal niveau, door te monitoren en te publiceren over de resultaten en de ‘best practises’, en door middelen beschikbaar te stellen aan scholen en gemeenten voor preventieve en curatieve maatregelen, is het aantal voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren sterk gedaald. Op de website van het ministerie van OCW vindt u uitgebreide informatie over de landelijke inzet.

Aanscherping streefcijfers én uitbreiding doelgroep:

In 2016 zijn er weer nieuwe afspraken gemaakt en is de lat op maximaal 20.000 vsv’ers in 2021 gelegd. Maar ook is de doelgroep uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2016 moet ook worden ingezet op de monitoring en ondersteuning van zogenaamde ‘kwetsbare jongeren’ (jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs). Dat zijn jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden en te houden.

De nieuwe afspraken met het rijk hierover zijn vastgelegd in de Regionale vsv-agenda Haaglanden 2017-2020. Deze samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en rijk in de RMC-regio Haaglanden is op 21 september 2016 door de bestuurders (wethouders Onderwijs en onderwijsbestuurders vo en mbo) bekrachtigd. Het is het vervolg op het VSV-convenant 2012-2015 en uitgevoerd onder de vlag van het rijksbeleid Aanval op schooluitval. In de Regionale vsv-agenda Haaglanden 2017-2020 staat beschreven welke bijdrage vanuit de regio Haaglanden te verwachten is.

VSV-nieuwsbrief oktober 2020 

Intro

De regionale vsv-aanpak gaat door. We hebben in de regio hard gewerkt om een nieuwe agenda op te stellen. Dat blijft nodig, getuige de jongste cijfers van het CBS. Die laten zien dat het heel belangrijk is om jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Jongeren zonder startkwalificatie hebben tien jaar na het verlaten van school namelijk minder vaak betaald werk dan jongeren die wel een startkwalificatie op zak hebben. Het binnenboord houden van jongeren op school in coronatijd is een uitdaging waar de onderwijssector mee te maken heeft. Zo zijn ook de tekorten aan stageplekken een uitdaging. Dit vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen. Lees de verhalen in onze nieuwsbrief.

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief april 2020 

Intro

Deze nieuwsbrief bereikt u later dan gepland. Aanvankelijk dachten we bij het uitbreken van de coronacrisis: We wachten even een paar weken met uitgeven. Hopelijk is snel alles weer als vanouds. Maar dat is niet zo en dat wordt het voorlopig ook niet. Daarom een nieuwsbrief met artikelen waarin u leest hoe we als regio ons werk zo goed en zo kwaad als het gaat voortzetten.

En om te laten zien dat dit geen periode van stilstand is. Het is een periode waarin ontwikkelingen doorgaan, we met z’n allen leren, verder komen en de kracht hebben om ons gezamenlijk sterk te maken voor ‘onze kinderen’. We zoeken ze zo nodig op en houden ze in beeld. Kinderen krijgen thuis digitaal les en er zijn online tools aan om de kansen die er (ook) in een onzekere toekomst zijn, te pakken. Dank aan allen voor jullie actieve inzet en betrokkenheid!

Na de zomer verschijnt er weer een nieuwe VSV-Nee nieuwsbrief. In die editie informeren we u over de VSV-agenda 2021-2024 die momenteel wordt opgesteld. We wensen u voor de komende maanden veel gezondheid, kracht en positiviteit toe en natuurlijk een mooie en fijne zomer.

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief november 2019 

Intro

Er wordt ontzettend hard gewerkt om schooluitval van jongeren te voorkomen en om jongeren die zijn uitgevallen te begeleiden naar school, werk en school en/of een hulptraject.

In onze regio zijn daar verschillende coachingsprojecten voor. De een is ter preventie van schooluitval, de ander om de situatie van uitgevallen jongeren zodanig aan te pakken dat ze weer naar school en arbeid gaan en alsnog een startkwalificatie behalen.

Tijdens een herfstmiddag voor casemanagers in onze regio in het gebouw van ROC Mondriaan vertelden de mensen achter drie van deze projecten en programma’s wat zij doen, voor wie en welke resultaten zij behalen. Mooie verhalen waarin vooral de eindeloze gedrevenheid opvalt. Wat een energie!. 

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief juni 2019 

Intro

Vsv is mensenwerk

Niet iedereen heeft eenzelfde start in het leven. Sommige jongeren moeten een omweg maken om hun geluk te vinden. In het interview met Junior lezen we hoe een kwetsbare jongere dankzij het dagbestedings-scholingsproject van stichting Leren Doen toch weer naar school gaat om alsnog zijn diploma te halen. Hij zegt: ‘Het kan rot gaan in je jeugd, maar uiteindelijk moet je er zelf een draai aan geven.’ Zijn verhaal gaat over het (terug)vinden van motivatie en het besef er zelf iets van te moeten maken. Ook het verhaal van casemanager vsv Ceriel de Roos gaat daarover. Hij begeleidt jongeren bij hun zoektocht naar wat ze echt willen. Dat is mensenwerk: echt luisteren, oprechte interesse tonen. Want ‘bijna niemand maakt er opzettelijk een rommeltje van’. Mensenwerk is ook wat ze bij de TOP Academies doen: jongeren krijgen les op de werkvloer van bedrijven om ze beter voor te bereiden op de stap naar werk. Mooie initiatieven. 

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief maart 2019 

Intro

Voor u ligt de eerste vsv-nee nieuwsbrief van 2019. Hiervoor spraken wij met voormalig leerplichtambtenaar René Halberstadt. Voor zijn promotieonderzoek onderzocht hij de relatie tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. In deze nieuwsbrief staan zijn eerste bevindingen en aanbevelingen en zijn kijk op de vsv-aanpak. Verder aandacht voor de rol van ouders bij de studie- en beroepskeuze. Een consortium van onderzoekers en scholen voor vo en mbo in de regio Utrecht wilden graag weten hoe ouders hun kind beter kunnen bijstaan bij het maken van die keuze. En ten slotte spraken we docent Joop Groenendijk van ISW Praktijkonderwijs over de Boris-aanpak. Hij is er enthousiast over en in deze nieuwsbrief leest u waarom. 

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief december 2018 

Intro

Voor u ligt de laatste Vsv-Nee Nieuwsbrief van 2018. We hebben ons best gedaan om weer mooie mensen, projecten en kennis in de spotlights te zetten. Zo gluren we bij onze buren in Rotterdam. Zij hebben mbo-leerlingen gevraagd waar zij behoefte aan hebben. Ook besteden we aandacht aan de nieuwe Leerroutekaart die is uitgebracht door Spirit4you en het project de Plusstudent, waarbij studenten leerlingen van het mbo ondersteunen. En natuurlijk mag u het interview met Piet Post niet vergeten. Hij was tien jaar voorzitter van de vsv werkgroep. We hopen dat u de nieuwsbrief met genoegen zult lezen. In 2019 gaan we door met de nieuwsbrief! Hebt u een mooi onderwerp dat u wilt delen met uw collega’s in de regio, neemt dan contact met ons op.

Voor nu wensen we u veel leesplezier en alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2019

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief 3 september 2018 

Intro

De zomervakantie is voorbij. Een atypische Hollandse zomer met heel veel zon. Wij hopen dat u ervan hebt genoten en voldoende tijd en rust hebt gehad om fris het nieuwe schooljaar in te gaan.

VSV-Nee Professionals tegen schooluitval regio Haaglanden Nieuwsbrief september 2018 Fris het nieuwe schooljaar in! De zomervakantie is voorbij. Een atypische Hollandse zomer met heel veel zon. Wij hopen dat u ervan hebt genoten en voldoende tijd en rust hebt gehad om fris het nieuwe schooljaar in te gaan. In deze nieuwsbrief staan we stil bij de vsv-inzet die gedurende de zomerperiode gewoon doorgaat: Jongeren die op het laatste moment nog ergens geplaatst moeten worden. In de vorige nieuwsbrief is een vooraankondiging gedaan voor de vsv-conferentie die op 4 oktober plaatsvindt en in deze nieuwsbrief informeren we u over het programma. Daarbij staan we wat uitgebreider stil bij de sprekers en één van de workshops.

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief 10 april 2018 

Intro

Voor u ligt de eerste VSV-nee nieuwsbrief van 2018. Met deze nieuwsbrief informeren we u over nieuwe ontwikkelingen, best practices en mooie initiatieven. Zo vertelt de 19-jarige Robin in deze editie hoe hij dankzij de hulp van consulent Petra weer plezier kreeg in het onderwijs, brengt accountmanager Ellen Ipenburg-Tomesen van het ministerie van OCW ons op de hoogte van de cijfers van onze regio, legt Ansel van Haaften het succes van het Servicepunt Arbeid uit en komt het CPB met een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren met een startkwalificatie meer kans op arbeidsmarkt hebben.

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

VSV-nieuwsbrief 7 september 2017

Intro

De vakantie is voorbij. Een nieuw schooljaar is gestart waarin we gezamenlijk actief aan de slag gaan om alle leerlingen binnenboord te houden! Met deze nieuwsbrief ontvangt u een terugblik op de VSV-conferentie die in juni plaatsvond.

 

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

Wilt u zich abonneren op de VSV-nieuwsbrief dat kan dat onder het tabblad ‘meer informatie’.

 


 Visitekaartjes

Hier vindt u de ‘visitekaartjes’ die tijdens de conferentie door Pascalle Karthaus zijn opgetekend.